Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Vrijwilligerswerk doen

IVN Nieuwkoop werkgroep Vogels

Vogelwerkgroep van IVN Nieuwkoop
De vogelwerkgroep verricht regelmatig inventarisaties in Nieuwkoop en omgeving. Daarnaast worden waar nodig verschillende beschermings-activiteiten uitgevoerd, welke hieronder nader toegelicht worden.
Verder verzorgt de werkgroep regelmatig cursussen en excursies, waar men de vogels in onze omgeving kan leren kennen. Hieronder geeft de werkgroep een overzicht van haar activiteiten.

Wintervogeltellingen
Ieder jaar gedurende de wintermaanden van september t/m april worden halverwege de maand de vogels geteld, die in onze polders overwinteren. Het is altijd weer een verrassing te constateren hoeveel dat er ieder jaar weer zijn. Veel smienten, wulpen en ganzen, maar ook kleine en wilde zwanen kan men waarnemen.

Slaapplaatstelling grote zilverreiger
Voor SOVON geeft de vogelwerkgroep van het IVN Nieuwkoop in de wintermaanden geregeld uitvoering aan slaapplaatstellingen. Er zijn een aantal soorten vogels, die op de dag ergens in bv. de weilanden fourageren en later in de middag naar een locatie toe gaan om te overnachten. Smienten en Ganzen overnachten heel graag midden op groter open water, waar ze zich veilig wanen.
Grote Zilverreigers zoeken een hogere bossage op waar ze liefst met meerderen overnachten etc.
SOVON stelt voor dit onderzoek data vast en de soorten die dan gemonitord dienen te worden en doet een beroep op vogelaars, die hierbij willen helpen.

Broedvogeltellingen
Gedurende het broedseizoen, van maart tot en met juni, worden door een aantal leden in het Nieuwkoops plassengebied en daaromheen, van 12 telblokken de broedvogels geïnventariseerd.
Nestkasten
Al jaren plaatsen wij op veel plaatsen nestkasten voor Kerkuil, Steenuil en Torenvalk. Waar de omstandigheden het toelaten ook voor de Bosuil.
De kasten worden jaarlijks door een aantal leden van de uilenwerkgroep gecontroleerd en schoongemaakt. Indien nodig worden de kasten vervangen.

Gierzwaluwen
De afgelopen jaren hebben we dankzij een aantal subsidieregelingen her en der speciale gierzwaluwpannen op daken gelegd. Deze sierlijke vogels broeden van nature op kliffen etc, maar bij gebrek daaraan in ons land broeden ze vaak onder dakpannen. Wegens renovatie en de daarmee gepaard gaande isolatie, of het zelfs helemaal slopen van oudere panden, verdwijnt in Nieuwkoop steeds meer broedgelegenheid. Het zou zonde zijn, als deze luchtacrobaten, die bovendien heel veel muggen verslinden, uit Nieuwkoop zouden verdwijnen.


Huiszwaluwen
Al enige jaren doen een aantal van onze leden mee met de door VWG Alphen georganiseerde tellingen van de Huiszwaluwnesten in onze regio.
Weidevogelbescherming
Al jaren coordineert onze VWG de vrijwilligers, die weidevogelbescherming in onze regio uitvoeren. Dit in nauwe samenwerking met de Groene Motor en tegenwoordig ook met de Collectieve Agrarische natuurverenigingen de Hollandse Venen en Rijn en Gouwe Wiericke. Ongeveer 10 leden van onze werkgroep aangevuld met ca. 25 actieve vrijwilligers gaan ieder voorjaar de polder in om de nesten van de weidevogels op hun land te markeren. Als de boer weet waar de nesten zich bevinden kan hij ze sparen bij zijn werkzaamheden, als maaien, ploegen, beweiding etc.

Zwarte Sterns
Vaak zijn het dezelfde vrijwilligers weidevogelbescherming, bij het collectief Rijn-en-Gouwe Wiericke, die vlotjes uitleggen in boerensloten, waar zwarte sterns gezien worden. Zwarte stern broedt normaal op drijvende waterplanten als krabbescheer, maar omdat deze vrijwel niet meer voorkomt in onze sloten, zouden ook de zwarte sterns verdwijnen

Contactpersoon Paul van Hoek

E-mailadres P.v.hoek@ziggo.nl

Website IVN.nl/afdeling/ IVN Nieuwkoop

Wij zoeken vrijwilligers

Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Met het platform ZelfDoen in Zuid-Holland faciliteert De Groene Motor vrijwilligers in groen en erfgoed. Lees meer over fondsen, leen gratis gereedschap, schrijf je in voor een cursus of informeer jezelf met ARBO en veiligheidstips.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee